Welkom bij Schut & Dragtenstein Advocaten
ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUT & DRAGTENSTEIN ADVOCATEN
 
 
1. Algemeen / toepassing
 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Schut & Dragtenstein Advocaten, hierna ook te noemen “Schut & Dragtenstein”, en op iedere opdracht die wordt verstrekt aan de advocaten Schut en/of Dragtenstein daaronder begrepen ook iedere vervolgopdracht of aanvullende opdracht. 
 
1.2 Deze voorwaarden gelden mede ten aanzien van een ieder die bij Schut & Dragtenstein Advcocaten werkzaam zijn en een ieder die door Schut en/of  Dragtenstein worden ingeschakeld en een ieder voor wiens handelen dan wel nalaten Schut en/of  Dragtenstein aansprakelijk is of kan zijn.
 
1.3 De toepassing van enige andere algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 
2.    De opdracht/overeenkomst
 
2.1. Opdrachten worden uitsluitend door Schut en/of Dragtenstein aanvaard en dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
2.2 Tenzij met de opdrachtgever uitdrukkelijk is overeengekomen dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Schut en/of  Dragtenstein vrij om te bepalen wie de opdracht zal uitvoeren. Dit geldt tevens ten aanzien van het inschakelen van derden door Schut en /of  Dragtenstein.
 
2.3 Opdrachten en zaken worden door Schut en/of  Dragtenstein alleen aangenomen die gelet op de kantoororganisatie adequaat behandeld kunnen worden en waarvoor men de deskundigheid bezit, dan wel waarvoor gebruik gemaakt wordt van de deskundigheid van derden.
 
2.4 Schut en/of  Dragtenstein zijn gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, waarbij de keuze van derden, waar mogelijk en nodig is, zal geschieden in overleg met de opdrachtgever.   
 
3. Aansprakelijkheid
 
3.1 Schut en Dragtenstein hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en indien de uitvoering van een opdracht door Schut of Dragtenstein leidt tot een aansprakelijkheid dan zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake van de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Schut of Dragtenstein worden uitbetaald.
 
3.2     De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt slechts uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever en derden kunnen derhalve daar geen rechten aan ontlenen.
 
3.3    Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door het verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Schut of Dragtenstein voor die schade.
 
4.    Tarieven en betalingsverkeer
 
4.1 Schut en Dragtenstein stellen bij het verstrekken van de opdracht het uurtarief vast, hetgeen wordt vermeerderd met 6 % bureaukosten en de eventuele kosten van derden, zoals griffierecht en deurwaarderskosten. 
 
4.2 Schut en Dragtenstein hebben het recht het door Schut en Dragtenstein gehanteerde uurtarief tussentijds te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10 % of indien de verhoging plaats vindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 
4.3 Betalingen van declaraties van Schut en/of  Dragtenstein dienen zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van de betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim en is dan tevens verschuldigd de wettelijke rente, ex artikel 6:119 BW, alsmede de door Schut en/of Dragtenstein gemaakte kosten ter zake de invordering.
 
4.4 Behoudens schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn Schut en Dragtenstein en haar Stichting(en) Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Schut verschuldigd is.
 
4.5 Schut en Dragtenstein verrichten of aanvaarden in het kader van de praktijkuitoefening betalingen slechts giraal behoudens het bepaalde in de navolgende artikelen 4.6 en 4.7
 
4.6 Schut en/of Dragtenstein mogen betalingen in het kader van de praktijkuitoefening alleen dan in contanten verrichten of aanvaarden, indien er feiten of omstandigheden zijn die dat rechtvaardigen en met inachtneming van het bepaalde in navolgend artikel 4.7.
 
4.7 Indien Schut en/of Dragtenstein contante betalingen verrichten of aanvaarden van € 15.000,00 of meer dan plegen Schut en/of Dragtenstein overleg met de deken.
 
5.    Diverse onderwerpen
 
5.1 In geval van een strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging, waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert de opdrachtbevestiging.
 
5.2 Wijzigingen van de algemene voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle betrokken partijen uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd.
 
5.3 Schut en Dragtenstein zijn gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en deze gewijzigde algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de gewijzigde voorwaarden aan de opdrachtgever zijn toegezonden of kenbaar zijn gemaakt of geworden tegen de gewijzigde algemene voorwaarden geen bezwaar heeft gemaakt.
 
5.4 Voor de niet in deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, waaronder de klachtenregeling, administratie en declaraties, verwijst Schut naar het kantoorhandboek, welke onderdelen Schut en/of Dragtensten op verzoek aan de opdrachtgever zal doen toekomen. 
 
6. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
 
6.1 Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Schut en/of Dragtenstein en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle overeenkomsten moeten worden geacht te zijn gesloten op het vestigingsadres van Schut en Dragtenstein althans te zijn gesloten in Nederland. 
 
6.2 Geschillen tussen Schut en/of Dragtenstein en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter van de plaats van vestiging van Schut en/of Dragtenstein, dan wel de volgens de wet bevoegde rechter, dit naar keuze van Schut en/of Dragtenstein. 
© 2022 Schut & Dragtenstein Advocaten | Contact | Voorwaarden
Website gerealiseerd door BaseNet